Search
  Global Group ENCYCLOPEDIA
 


รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ

และ เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ
    ชั้น ๑ ปฐมวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์

<> - พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤาไชยสงคราม (เจ้าพญาสุละวะฤาไชยสงคราม), ปราบดาภิเษกขึ้นครองนครลำปาง รัฐอิสระ (๒๒๗๕ - ๒๓๐๒) , (มีราชโอรส ๔ ราชธิดา ๒)    ชั้น ๒ พระบิดาแห่ง "เจ้าเจ็ดตน"

<> - เจ้าชายอ้าย

<> - เจ้าฟ้าสิงหราชธานี ชายแก้ว (เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว), เจ้าผู้ครองนครลำปาง ประเทศราชของพม่า (๒๓๐๒ - ๒๓๑๗), พระบิดา "เจ้าเจ็ดตน", (มีราชโอรส ๗ ราชธิดา ๓)

<> - เจ้าหญิงคำทิพย์

<> - เจ้าชายคำปา

<> - เจ้าชายพ่อเรือน, พระบิดาใน "เจ้าหลวงพุทธวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๔"

<> - เจ้าหญิงกมลา    ชั้น ๓ ตำนานแห่ง "เจ้าเจ็ดตน" ราชวงศ์ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของสยาม

<> - พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ (พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยวงศ์ องค์อินทรสุรศักดิสมญา มหาขัติยราชชาติราไชยสวรรค์ เจ้าขัณฑสีมาพระนครเชียงใหม่ราชธานี), พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑ ๓_๑, ราชโอรสองค์ที่ ๑ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีราขโอรส ๔ ราชธิดา ๑ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - พระเจ้าคำโสม, พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๑ (๔) ๓_๒, ราชโอรสองค์ที่ ๒ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีราชโอรส ๔ ราชธิดา - สาย "ณ ลำปาง")

<> - พระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกา, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๒ ๓_๓, ราชโอรสองค์ที่ ๓ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีราชโอรส ๕ ราชธิดา ๑๑ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - พระเจ้าดวงทิพย์, พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๒ (๕) ๓_๔, ราชโอรสองค์ที่ ๔ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีราชโอรส ๑ ราชธิดา - สาย "ณ ลำปาง")

<> - พระอัครชายา เจ้าครอกฟ้าศรีอโนชา (ศิริรจนา), พระอัครชายาใน สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ๓_๕, ราชธิดาองค์ที่ ๕ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว , (มีพระธิดา ๑)

<> - เจ้าหญิงศรีวรรณา, ราชธิดาองค์ที่ ๖ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, พิราลัยแต่ทรงเยาว์

<> - เจ้าอุปราช หมูหล้า, เจ้าอุปราชนครลำปาง ๓_๖, ราชโอรสองค์ที่ ๗ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ธิดา - สาย "ณ ลำปาง")

<> - เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑ และ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๓ ๓_๗, ราชโอรสองค์ที่ ๘ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีราชโอรส ๒๐ ราชธิดา ๒๔ - สาย "ณ เชียงใหม่", "ณ ลำพูน", "ลังการ์พินธุ์", "โชตนา")

<> - เจ้าหญิงศรีบุญทัน (ศรีบุญตัน), ราชธิดาองค์ที่ ๙ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, พิราลัยแต่ทรงเยาว์

<> - พระเจ้าบุญมาเมือง, พระเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๒ ๓_๘, ราชโอรสองค์ที่ ๑๐ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีราชโอรส ๓ ราชธิดา ๒ - สาย "ณ ลำพูน", "เชื้อเจ็ดตน", "ธนันชยานนท์")


                                                    *********************************************************************************************************

<> - เจ้าหลวงพุทธวงศ์, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๔ ๓_๙, โอรสองค์ที่ ๑ ในเจ้าชายพ่อเรือน, (มีราชโอรส ๖ ราชธิดา ๓ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - เจ้าบุรีรัตน์ น้อยกาวิละ, เจ้าบุรีรัตน์นครเชียงใหม่ ๓_๑๐, โอรสองค์ที่ ๒ ในเจ้าชายพ่อเรือน, (มีโอรส ๒ ธิดา ๗ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - เจ้าราชวงศ์ คำมูล, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่ ๓_๑๑, โอรสองค์ที่ ๓ ในเจ้าชายพ่อเรือน, (มีโอรส ๔ ธิดา ๒ - สาย "ณ เชียงใหม่")

 
   

       ENCYCLOPEDIA


!!! อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล !!!
ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ: "K.KAMPEE@GLOBALGROUP.IN.TH"