Search
  Global Group ENCYCLOPEDIA
 


รายพระนาม นาม เหล่าพระประยูรญาติ

และ เชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ
    ชั้น ๑ ปฐมวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์

<> - พระเจ้าทิพย์จักรสุละวะฤาไชยสงคราม (เจ้าพญาสุละวะฤาไชยสงคราม), ปราบดาภิเษกขึ้นครองนครลำปาง รัฐอิสระ (๒๒๗๕ - ๒๓๐๒) , (โอรส ธิดา ๖)    ชั้น ๒ พระบิดาแห่ง "เชื้อเจ็ดตน"

<> - เจ้าชายอ้าย

<> - เจ้าฟ้าสิงหราชธานี ชายแก้ว (เจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว), เจ้าผู้ครองนครลำปาง ประเทศราชของพม่า (๒๓๐๒ - ๒๓๑๗), พระบิดา "เชื้อเจ็ดตน", (โอรส ธิดา ๑๐)

<> - เจ้าหญิงคำทิพย์

<> - เจ้าชายคำปา

<> - เจ้าพ่อเรือน, พระบิดาเจ้าหลวงพุทธวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๔

<> - เจ้าหญิงกมลา    ชั้น ๓ ตำนานแห่ง "เชื้อเจ็ดตน" ราชวงศ์ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือของสยาม

<> - พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑ ๓_๑, โอรสองค์ที่ ๑ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ๔ ธิดา ๑ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - พระเจ้าคำโสม, พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๑ (๔) ๓_๒, โอรสองค์ที่ ๒ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ธิดา - สาย "ณ ลำปาง")

<> - พระเจ้าช้างเผือกธรรมลังกา, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๒ ๓_๓, โอรสองค์ที่ ๓ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ๕ ธิดา ๑๑ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - พระเจ้าดวงทิพย์, พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๒ (๕) ๓_๔, โอรสองค์ที่ ๔ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ธิดา - สาย "ณ ลำปาง")

<> - เจ้าครอกฟ้าศรีอโนชา พระอัครชายาใน สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ๓_๕, ธิดาองค์ที่ ๕ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว , (พระธิดา ๑)

<> - เจ้าหญิงศรีวรรณา, ธิดาองค์ที่ ๖ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, สิ้นชนม์แต่ทรงพระเยาว์

<> - เจ้าอุปราช หมูหล้า, เจ้าอุปราชนครลำปาง ๓_๖, โอรสองค์ที่ ๗ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ธิดา - สาย "ณ ลำปาง")

<> - เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑ และ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๓ ๓_๗, โอรสองค์ที่ ๘ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ๒๐ ธิดา ๒๔ - สาย "ณ เชียงใหม่, ณ ลำพูน")

<> - เจ้าหญิงศรีบุญทัน (ศรีบุญตัน), ธิดาองค์ที่ ๙ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, สิ้นชนม์แต่ทรงพระเยาว์

<> - พระเจ้าบุญมาเมือง, พระเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๒ ๓_๘, โอรสองค์ที่ ๑๐ ในเจ้าฟ้าหลวงชายแก้ว, (มีโอรส ๒๐ ธิดา ๒๔ - สาย "ณ ลำพูน")


                                                    *********************************************************************************************************

<> - เจ้าหลวงพุทธวงศ์, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๔ ๓_๙, โอรสองค์ที่ ๑ ในเจ้าพ่อเรือน, (มีโอรส ๖ ธิดา ๓ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - เจ้าบุรีรัตน์ น้อยกาวิละ, เจ้าบุรีรัตน์นครเชียงใหม่ ๓_๑๐, โอรสองค์ที่ ๒ ในเจ้าพ่อเรือน, (มีโอรส ๒ ธิดา ๗ - สาย "ณ เชียงใหม่")

<> - เจ้าราชวงศ์ คำมูล, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่ ๓_๑๑, โอรสองค์ที่ ๓ ในเจ้าพ่อเรือน, (มีโอรส ๔ ธิดา ๒ - สาย "ณ เชียงใหม่")    ชั้น ๔ (ชั้นลูก) สาย ๑ - สายพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ

<> - เจ้าราชบุตร น้อยสุริยฆาฏ, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่ ๔_๑, โอรสองค์ที่ ๑ ใน (พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๓_๑, (มีโอรส ๑ ธิดา ๒)

() - เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่ ๕_๑, (มีโอรส ๗ ธิดา ๔)
() - เจ้าหญิงปินคำ ณ เชียงใหม่ ๕_๑, (มีโอรส ๑ ธิดา ๑)
() - เจ้าหญิงปินตอง ณ เชียงใหม่ ๕_๑, (มีโอรส ๒ ธิดา ๑)

<> - พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ดำรงนพีสีนคร สุนทรทศลักษณะเกษตร วรฤทธิ์เดชมหาโยนางคราชวงศาธิบดี พระเจ้านครเชียงใหม่, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๖ ๔_๑, โอรสองค์ที่ ๒ ใน (พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๓_๑ทรงสมรสกับ (แม่เจ้าอุษา) ๕_๓, ธิดาใน (พระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๔_๓, (มีธิดา ๒) , ทรงเป็นเจ้าตา ใน (พระราชชายา เจ้าดารารัศมี พระมเหสีใน ร.๕) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓)

() - แม่เจ้าทิพไกรสร, ชายาพระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ๕_๑ (๖_๓), ที่ ๑ ใน (แม่เจ้าอุษา, ธิดาในพระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๕_๓, (มีธิดา ๒), แม่เจ้าทิพไกรสรฯ เป็นเจ้ามารดา ใน (พระราชชายา เจ้าดารารัศมี พระมเหสีใน ร.๕) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓) , จึงเป็นเจ้ายายใน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี) ๗_๑ (๗_๗) (๘_๓)
() - เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่ ๕_๑, ที่ ๒ ใน (แม่เจ้าอุษา, ธิดาในพระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๕_๓(มีโอรส ๒ ธิดา ๕)

<> - เจ้าหนานมหาวงศ์ ๔_๑, โอรสองค์ที่ ๓ ใน (พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๓_๑ สมรสกับ (เจ้าหญิงบุญนำ) ๔_๗, ธิดาใน (เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๓) ๓_๗, (มีโอรส ๑)

() - เจ้าสุริยะ ณ เชียงใหม่ ๕_๑ (๕_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงบุญนำ) ๔_๗, สมรสกับ (เจ้าหญิงสุวรรณา ณ เชียงใหม่, ธิดาในพระยาอุตรการโกศล เจ้าน้อยมหาพรหม ณ เชียงใหม่ โอรสใน พระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๖_๓, (มีธิดาโอรส ๔ ธิดา ๑), เจ้าสุริยะฯ เป็นเจ้าบิดาใน (เจ้าจอมมารดา เจ้าทิพเกษร ใน ร.๕) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓), จึงเป็นเจ้าตาใน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรค์วิสัยนรบดี) ๗_๑ (๗_๗) (๘_๓)

<> - เจ้าหญิงคำใส ๔_๑, ธิดาองค์ที่ ๔ ใน (พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๓_๑

<> - เจ้าหนานไชยเสนา ๔_๑, โอรสองค์ที่ ๕ ใน (พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๓_๑ สมรสกับ (เจ้าหญิงสนธยา) ๔_๗ ธิดาใน (เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๓) ๓_๗ (ที่ ๑ ในหม่อมคำตุ้ย)    ชั้น ๕ (ชั้นหลาน) สาย ๑ - สายพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ

<> - เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่ ๕_๑, โอรสองค์ที่ ๑ ใน (เจ้าราชบุตร น้อยสุริยฆาฏ, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่, โอรสในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๔_๑, (มีโอรส ๗ ธิดา ๔)

() - เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าน้อยดวงฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าน้อยตอลม ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่ ๖_๑ สมรสกับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗ โอรสองค์ที่ ๒ ใน (เจ้าราชวงศ์ มหาพรหมคำคง, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๔_๗, (มีโอรส ๓ ธิดา ๓)
() - แม่เจ้าจามรี, ชายาพลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ ๖_๑
() - เจ้าหญิงคำไฝ ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าหญิงศรีวิลา ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าน้อยตั๋น ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้ายะกะต๋า ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าน้อยเบี้ยว ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าน้อยเกตุ ณ เชียงใหม่ ๖_๑

<> - เจ้าหญิงปินคำ ณ เชียงใหม่ ๕_๑, ธิดาองค์ที่ ๒ ใน (เจ้าราชบุตร น้อยสุริยฆาฏ, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่, โอรสในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๔_๑, (มีโอรส ๑ ธิดา ๑)

() - เจ้าน้อยบุญสม ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าหญิงคำไฝ ณ เชียงใหม่ ๖_๑

<> - เจ้าหญิงปินตอง ณ เชียงใหม่ ๕_๑, ธิดาองค์ที่ ๓ ใน (เจ้าราชบุตร น้อยสุริยฆาฏ, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่, โอรสในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑๑) ๔_๑, (มีโอรส ๒ ธิดา ๑)

() - แม่เจ้าปิมปา, ชายาใน เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม ๖_๑, (มีโอรส ๑ ธิดา ๒), แม่เจ้าปิมปาฯ เป็นเจ้ามารดา ใน (เจ้าหญิงทิพวัน (ณ เชียงใหม่) กฤดากร, ชายาใน พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช) ๗_๑
() - เจ้าหนานตั๋น ณ เชียงใหม่ ๖_๑, (มีธิดา ๒), เจ้าหนานตั๋นฯ เป็นเจ้าบิดา ใน (เจ้าหญิงบัวนวล (ณ เชียงใหม่) กฤดากร, ชายาใน พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช) ๗_๑
() - เจ้าหนานเสาแก้ว ณ เชียงใหม่ ๖_๑, (มีธิดา ๑), เป็นเจ้าบิดาใน (เจ้าหญิงบัวระวรรณ (บึ้ง) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ พระนัดดาที่เปรียบดังพระขนิษฐาคู่ยากใน (พระราชชายา เจ้าดารารัศมี พระมเหสีใน ร.๕) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓)

<> - แม่เจ้าทิพไกรสร, ชายาใน พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ๕_๑ (๖_๓), ธิดาองค์ที่ ๑ ใน (พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๖, โอรสในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๔_๑ กับ (แม่เจ้าอุษา, ธิดาใน พระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๕_๓, (มีธิดา ๒), แม่เจ้าทิพไกรสรฯ เป็นเจ้ามารดา ใน (พระราชชายา เจ้าดารารัศมี พระมเหสีใน ร.๕) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓) , จึงเป็นเจ้ายายใน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี) ๗_๑ (๗_๗) (๘_๓)

() - พระราชชายา เจ้าดารารัศมี, พระมเหสี ใน ร.๕ ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓), ทรงเป็นพระมเหสีเจ้าลำดับที่ ๕ ใน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕), (มีพระธิดา ๑), พระมารดาใน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี) ๗_๑ (๗_๗) (๘_๓)
() - เจ้าหญิงจันทรโสภา ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓), ถึงแก่อสัญกรรมแต่เยาว์

<> - เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่ ๕_๑ (๖_๓), ธิดาองค์ที่ ๒ ใน (พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๖, โอรสในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๔_๑ กับ (แม่เจ้าอุษา, ธิดาในพระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๕_๓, (มีโอรส ๒ ธิดา ๕)

() - เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), สมรส ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗ , โอรส (เจ้าราชวงศ์ น้อยขัติยะ ณ เชียงใหม่, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๖_๗ โอรสใน (พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗) ๕_๗, (มีโอรส ๑ ธิดา ๑), สมรส ครั้งที่ ๒ กับ นายพิณ บูรณศิลปิน (มีโอรส ๒), เจ้าหญิงรสสุคนธ์ เป็นเจ้ามารดาของ (พลโท พจน์ บูรณศิลปิน) ๗_๑
() - เจ้าหญิงแพร ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓)
() - เจ้าน้อยศุขเกษม (กบ) ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓)
() - เจ้าน้อยธรรมวงษา ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓)
() - เจ้าหญิงกรรณิกา (เต่า) ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), สมรสกับ (เจ้าราชวงศ์ ชมชื่น ณ เชียงใหม่, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๖_๗ โอรสใน (เจ้าบุรีรัตน์ น้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่, เจ้าบุรีรัตน์นครเชียงใหม่) ๕_๗, (มีโอรส ๒)
() - เจ้าหญิงคำใต้ ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓)
() - เจ้าหญิงบุษบรรณ ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ถึงแก่อสัญกรรมแต่เยาว์

<> - เจ้าสุริยะ ณ เชียงใหม่ ๕_๑ (๕_๗), โอรสองค์เดียว ใน (เจ้าหนานมหาวงศ์, โอรสในพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑) ๔_๑ กับ (เจ้าหญิงบุญนำ, ธิดาในเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๓) ๔_๗, สมรสกับ (เจ้าหญิงสุวรรณา ณ เชียงใหม่, ธิดาในเจ้าอุตรการโกศล น้อยมหาพรหม ณ เชียงใหม่, โอรสในพระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๖_๓, (มีธิดา ๑ ), เจ้าสุริยะฯ เป็นเจ้าบิดาใน (เจ้าจอมมารดา เจ้าทิพเกษร ใน ร.๕) ๖_๑ (๗_๓), จึงเป็นเจ้าตาใน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรค์วิสัยนรบดี) ๗_๑ (๘_๓)

() - เจ้าจอมมารดา เจ้าทิพเกษร, เจ้าจอมมารดา ใน ร.๕ ๖_๑ (๗_๓) (๖_๗), เป็นเจ้าจอมมารดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (มีพระโอรส ๑), พระมารดาใน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรค์วิสัยนรบดี) ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗)    ชั้น ๖ (ชั้นเหลน) สาย ๑ - สายพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ

<> - เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, (มีโอรส ๔ ธิดา ๑๑), เจ้าหนานสมมนุษย์ฯ เป็นเจ้าบิดา ใน (เจ้าหญิงกาบคำ (ณ เชียงใหม่) อิศรางกูร ณ อยุธยา) ๗_๑, ผู้เป็น (เจ้ามารดาของ เจ้าหญิงสุริฉาย (อิศรางกูร ณ อยุธยา) สิโรรส) ๘_๑

() - เจ้าน้อยกิ้ง ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าตื้อ ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงบู้ ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงยอดเฮือน ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหนานตั๋น ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงสุคันธา ณ เชียงใหม่ ๖_๑
() - เจ้าหญิงกาบคำ (ณ เชียงใหม่) อิศรางกูร ณ อยุธยา ๗_๑
() - เจ้าหญิงปิมปา ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงหมุย ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงตุ้ย ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงอุษา ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงจันเถิง ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงปุ๊ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ชายาใน (เจ้าราชภาติกวงศ์ คำตัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๗_๗
() - เจ้าหญิงบุญมี ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงสม ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ชายาใน (เจ้าราชภาติกวงศ์ คำตัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๗_๗

<> - เจ้าน้อยดวงฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, สมรสกับ (เจ้าหญิงบัวเขียว ณ เชียงใหม่) (มีโอรส ๒)

() - อำมาตย์ตรี เจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ สิงห์แก้ว ณ เชียงใหม่, เจ้าราชสัมพันธ์วงศ์นครเชียงใหม่ ๗_๑ สมรสกับ (เจ้าหญิง คำตุ้ย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดา (เจ้าอุตรการโกศล หนานแก้ววงศ์ ณ เชียงใหม่, เจ้าอุตรการโกศลนครเชียงใหม่) ๖_๗ (มีธิดา ๑), สมรสกับ (แม่นายบุญปั๋น) หลานสาว (พญาผาบ, วีรบุรุษผู้ต่อต้านภาษี สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์) (มีธิดา ๒)
() - เจ้าอังคุลี ณ เชียงใหม่ ๗_๑

<> - เจ้าน้อยตอลม ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๓ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, (มีธิดา ๑)

() - เจ้าหญิงบัวเทพ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, สมรสกับ (เจ้าน้อยปิงเมือง ณ เชียงใหม่) ๖_๓ โอรสใน (เจ้าอุปราช น้อยปัญญา ณ เชียงใหม่, เจ้าอุปราชเมืองเชียงแสน) ๕_๓

<> - เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่, ชายาใน เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๔ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, สมรสกับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗ โอรสองค์ที่ ๒ ใน (เจ้าราชวงศ์ มหาพรหมคำคง, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๔_๗, (มีโอรส ๓ ธิดา ๓)

() - เจ้าน้อยสิงห์สร้อย ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗)
() - เจ้าน้อยสิงห์ไชย ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), สมรสกับ แม่นายเป็ด
() - เจ้าหญิงแก้วเหมย ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), สมรสกับ นายน้อยคำเครื่อง
() - เจ้าหญิงเหมยคำ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), สมรสกับ นายน้อยหลวง
() - เจ้าหญิงจันทรสมุทร ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), สมรสกับ นายน้อยสำราญ
() - เจ้าน้อยคำวงษา ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), สมรสกับ แม่นายบัวเขียว

<> - แม่เจ้าจามรี, ชายาใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ ๖_๑, ที่ ๕ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, (มีโอรส ๒ ธิดา ๑)

() - เจ้าอุตรการโกศล น้อยศุขเกษม ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๗_๗), สมรสกับ (เจ้าหญิงบัวชุม ณ เชียงใหม่) ๖_๗ ธิดาใน (เจ้าดวงทิพย์ ณ เชียงใหม่) ๕_๗, (ไม่มีโอรส ธิดา), เจ้าอุตรการโกศล น้อยศุขเกษมฯ คือเจ้าชายในตำนาน "มะเมี๊ยะ"
() - เจ้าหญิงบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๗_๗), สมรสครั้งที่ ๑ กับ (ร้อยตรีเจ้าน้อยกุย สิโรรส) ๗_๓ โอรสใน (รองอำมาตย์เอก เจ้าสุริยวงศ์ คำตัน สิโรรส, เจ้าสุริยวงศ์นครเชียงใหม่) กับ (เจ้าหญิงสุคันธา (ณ เชียงใหม่) สิโรรส) ๖_๓ ธิดาใน (เจ้าราชบุตร สุริยวงศ์ ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่) ๕_๓, (มีธิดา ๑), สมรสครั้งที่ ๒ กับ (อำมาตย์โท เจ้าราชภาคินัย น้อยเมืองชื่น ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๗_๗, (ไม่มีโอรส ธิดา)
() - พลตรี เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่ ๗_๑ (๗_๗), (มีธิดา ๓)

<> - เจ้าหญิงคำไฝ (ณ เชียงใหม่) สุริโยดร, ชายาใน เจ้านิเวศอุดร บุญปั๋น สุริโยดร, เจ้านิเวศอุดรนครเชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๖ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, สมรสกับ (เจ้านิเวศอุดร บุญปั๋น สุริโยดร, เจ้านิเวศอุดรนครเชียงใหม่), (มีธิดา ๑)

() - เจ้าหญิงบัวผัน สุริโยดร ๗_๑

<> - เจ้าหญิงศรีวิลา ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๗ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, (มีโอรส ๒ ธิดา ๑)

() - เจ้าน้อยพุทธวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าแก้วมงคล ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงสร้อยคำ ณ เชียงใหม่ ๗_๑

<> - เจ้ายะกะต๋า (แก้วแก่นตา) ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๙ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑, (มีโอรส ๒)

() - เจ้าหญิงศิริมา ณ เชียงใหม่ ๗_๑
() - เจ้าหญิงขี้หมู ณ เชียงใหม่ ๗_๑

<> - เจ้าน้อยเบี้ยว ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๑๐ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑

<> - เจ้าน้อยเกตุ ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๑๑ ใน (เจ้าราชภาคินัย น้อยแผ่นฟ้า ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๕_๑

<> - เจ้าน้อยบุญสม ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงปินคำ ณ เชียงใหม่) ๕_๑, (มีโอรส ๑)

() - เจ้าหนานฮ่อ ณ เชียงใหม่ ๗_๑

<> - เจ้าหญิงคำไฝ ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงปินคำ ณ เชียงใหม่) ๕_๑

<> - แม่เจ้าปิมปา, ชายาใน เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม ๖_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงปินตอง ณ เชียงใหม่) ๕_๑, (มีโอรส ๑ ธิดา ๒)

() - เจ้าเทพวงศ์ (ป๊อก) ณ เชียงใหม่ ๗_๑, สมรสกับ (หม่อมหลวง ไปล่ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) (มีโอรส ๒), สมรสกับ (เจ้าหญิงบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดา (เจ้าอุตรการโกศล หนานแก้ววงศ์ ณ เชียงใหม่) ๖_๗ (มีโอรส ๑)
() - เจ้าหญิงทิพวัน (ณ เชียงใหม่) กฤดากร ๗_๑, ชายาใน พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช, (ไม่มีโอรส ธิดา)
() - เจ้าหญิงจันทรังษี ณ เชียงใหม่ ๗_๑, สมรสกับ (ขุนจันต๊ะ ตาวากุล, นักธุรกิจค้าไม้และเหมืองแร่), (ไม่มีโอรส ธิดา), เจ้าหญิงจันทรังษีฯ ถึงแก่อสัญกรรม ในประเทศพม่า

<> - เจ้าหนานตั๋น ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงปินตอง ณ เชียงใหม่) ๕_๑, (มีธิดา ๒)

() - เจ้าหญิงบัวเขียว ณ เชียงใหม่ ๗_๑, สมรสกับ พระพนมคนานุรักษ์ (ฮกไถ่)
() - เจ้าหญิงบัวนวล (ณ เชียงใหม่) กฤดากร ๗_๑, ชายาใน พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช, (มีโอรส ๑), เจ้าหญิงบัวนวลฯ เป็นเจ้ามารดาใน (หม่อมราชวงศ์ จิรเดช กฤดากร) ๘_๑

<> - เจ้าหนานเสาแก้ว ณ เชียงใหม่ ๖_๑, ที่ ๓ ใน (เจ้าหญิงปินตอง ณ เชียงใหม่) ๕_๑

() - เจ้าหญิงบัวระวรรณ (บึ้ง) ณ เชียงใหม่ ๗_๑, เป็นพระนัดดาที่เปรียบดังพระขนิษฐาคู่ยากใน (พระราชชายา เจ้าดารารัศมี, พระมเหสี ใน ร.๕) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓)

<> - พระราชชายา เจ้าดารารัศมี, พระมเหสีใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖_๑ (๗_๓) (๖_๗), ที่ ๑ ใน ((แม่เจ้าทิพไกรสร) ๕_๑ (๖_๓), ธิดาองค์ที่ ๑ ใน (พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๖) ๔_๑ กับ (แม่เจ้าอุษา) ๕_๓, ธิดาใน (พระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๔_๓) กับ (พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗) ๕_๗, ทรงเป็นพระมเหสีเจ้าลำดับที่ ๕ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (มีพระธิดา ๑)

() - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗)

<> - เจ้าหญิงจันทรโสภา ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓) (๖_๗), ที่ ๒ ใน ((แม่เจ้าทิพไกรสร) ๕_๑ (๖_๓), ธิดาองค์ที่ ๑ ใน (พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๖) ๔_๑ กับ (แม่เจ้าอุษา) ๕_๓, ธิดาใน (พระเจ้ามโหตรประเทศ, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๕) ๔_๓) กับ (พระเจ้าอินทวิชยานนท์, พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๗) ๕_๗, เจ้าหญิงจันทรโสภาฯ ถึงแก่อสัญกรรมแต่เยาว์

<> - เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๖_๓), สมรส ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗, โอรส (เจ้าราชวงศ์ น้อยขัติยะ ณ เชียงใหม่, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๖_๗, (มีโอรส ๑ ธิดา ๑), สมรส ครั้งที่ ๒ กับ นายพิณ บูรณศิลปิน (มีโอรส ๒), เจ้าหญิงรสสุคนธ์ฯ เป็นเจ้ามารดาของ (พลโท พจน์ บูรณศิลปิน) ๗_๑ (๘_๓)

() - เจ้าหญิงศรีจา ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗), ที่ ๑ กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗, (มีธิดา ๑)
() - เจ้าหญิงจันทร ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗), ที่ ๒ กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗, ชายาใน (พลตรีเจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่) ๖_๑, (มีธิดา ๑), เจ้าหญิงจันทรฯ เป็นเจ้ายายใน (คุณหญิงวิจันทรา (คชเสนี) บุนนาค) ๙_๑ (๑๐_๓) (๙/๑๐_๗)
() - นายสฤษดิ์พงษ์ บูรณศิลปิน ๗_๑ (๘_๓), ที่ ๑ กับ (นายพิณ บูรณศิลปิน)
() - พลเอก พจน์ บูรณศิลปิน ๗_๑ (๘_๓), ที่ ๒ กับ (นายพิณ บูรณศิลปิน)

<> - เจ้าหญิงแพร ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๖_๓)

<> - เจ้าน้อยศุขเกษม (กบ) ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ที่ ๓ ใน (เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๖_๓), (มีโอรส ๒)

() - เจ้าน้อยสุริยวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓)
() - เจ้าน้อยขัติยวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓)

<> - เจ้าน้อยธรรมวงษา ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ที่ ๔ ใน (เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๖_๓), (มีธิดา ๑)

() - เจ้าหญิงศิริมา (ณ เชียงใหม่), ชายาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรค์วิสัยนรบดี ๗_๑ (๘_๓), (ไม่มีพระโอรส พระธิดา)

<> - เจ้าหญิงกรรณิกา (เต่า) ณ เชียงใหม่, ชายาใน เจ้าราชวงศ์ ชมชื่น ณ เชียงใหม่, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ที่ ๕ ใน (เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๖_๓), สมรสกับ (เจ้าราชวงศ์ ชมชื่น ณ เชียงใหม่, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๖_๗ โอรสใน (เจ้าบุรีรัตน์ น้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่, เจ้าบุรีรัตน์นครเชียงใหม่) ๕_๗, (มีโอรส ๒)

() - เจ้าหญิงเรณุวรรณา ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗), สมรสกับ (เจ้าบุรีรัตน์ แก้วมุมเมือง ณ เชียงใหม่) ๖_๗
() - เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗) , สมรสกับ (เจ้าหญิงศิริประกาย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดาใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗, (มีโอรส ๑ ธิดา ๒), เจ้ากาวิละวงศ์ฯ เป็นเจ้าบิดาใน (เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่) ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗)

<> - เจ้าหญิงคำใต้ ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ที่ ๖ ใน (เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๖_๓)

<> - เจ้าหญิงบุษบรรณ ณ เชียงใหม่ ๖_๑ (๗_๓), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงอุบลวรรณา ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๖_๓), เจ้าหญิงบุษบรรณฯ ถึงแก่อสัญกรรมแต่เยาว์

<> - เจ้าจอมมารดา เจ้าทิพเกษร, เจ้าจอมมารดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ๖_๑ (๗_๓) (๖_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าสุริยะ ณ เชียงใหม่) ๕_๑ (๕_๗), กับ (เจ้าหญิงสุวรรณา ณ เชียงใหม่, ธิดาในเจ้าอุตรการโกศล น้อยมหาพรหม ณ เชียงใหม่) ๖_๓, เจ้าจอมมารดา เจ้าทิพเกษรฯ เป็นเจ้าจอมมารดา ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, (มีพระโอรส ๑)

() - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรค์วิสัยนรบดี ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗)    ชั้น ๗ (ชั้นโหลน) สาย ๑ - สายพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ

<> - เจ้าน้อยกิ้ง ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าตื้อ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงบู้ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๓ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงยอดเฮือน ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๔ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหนานตั๋น ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๕ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงสุคันธา ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๖ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงกาบคำ (ณ เชียงใหม่) อิศรางกูร ณ อยุธยา ๗_๑, ที่ ๗ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑ , สมรสครั้งที่ ๑ กับ พันเอกพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) (มีโอรส ๑), สมรสครั้งที่ ๒ กับ มหาอำมาตย์ตรี พระยาวิเศษฤาไชย (หม่อมหลวง เจริญ อิศรางกูร) (มีธิดา ๑)

() - เจ้าสุริยนต์ บุนนาค ๘_๑, สมรสกับ (นางเทียมตา (ไชยคุณา) บุนนาค), (มีโอรส ๑)
() - เจ้าสุริยฉาย (อิศรางกูร ณ อยุธยา) สิโรรส ๘_๑, สมรสกับ (เจ้าชื่น สิโรรส) โอรสใน (เจ้าน้อยอินทปัตย์ สิโรรส) "ราชวงศ์เม็งราย" , (มีโอรส ๓ ธิดา ๗)

<> - เจ้าหญิงปิมปา ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๘ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงหมุย ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๙ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงตุ้ย ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑๐ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงอุษา ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑๑ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงจันเถิง ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑๒ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงปุ๊ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑๓ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑, สมรสกับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ คำตัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๗_๗

<> - เจ้าหญิงบุญมี ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑๔ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงสม ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑๕ ใน (เจ้าหนานสมมนุษย์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑, สมรสกับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ คำตัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๗_๗

<> - อำมาตย์ตรี เจ้าราชสัมพันธ์ สิงห์แก้ว ณ เชียงใหม่, เจ้าราชสัมพันธ์นครเชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าน้อยดวงฤทธิ์ ณ เชียงใหม่), สมรสกับ (เจ้าหญิง คำตุ้ย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดา (เจ้าอุตรการโกศล หนานแก้ววงศ์ ณ เชียงใหม่, เจ้าอุตรการโกศลนครเชียงใหม่) ๖_๗ (มีธิดา ๑), สมรสกับ (แม่นายบุญปั๋น) หลานสาว (พญาผาบ, วีรบุรุษผู้ต่อต้านภาษี สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์) (มีธิดา ๒) ๖_๑

() - เจ้าหญิงมณฑา ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๘_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงคำตุ้ย ณ เชียงใหม่) ๗_๗
() - เจ้าหญิงดวงจันทร์ ณ เชียงใหม่ หรือ นางขยัน อักษรกิจ ๘_๑ (๘_๗), ที่ ๑ ใน (แม่นายบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗
() - เจ้าหญิงบัวผัด ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๘_๗), ที่ ๒ ใน (แม่นายบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗

<> - เจ้าอังคุลี ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้าน้อยดวงฤทธิ์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงบัวเทพ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าน้อยตอลม ณ เชียงใหม่) ๖_๑, สมรสกับ (เจ้าน้อยปิงเมือง ณ เชียงใหม่) ๖_๓ โอรสใน (เจ้าอุปราช น้อยปัญญา ณ เชียงใหม่, เจ้าอุปราชเมืองเชียงแสน) ๕_๓

<> - เจ้าน้อยสิงห์สร้อย ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗

<> - เจ้าน้อยสิงห์ไชย ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗, สมรสกับ แม่นายเป็ด

<> - เจ้าหญิงแก้วเหมย ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), ที่ ๓ ใน (เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗, สมรสกับ นายน้อยคำเครื่อง

<> - เจ้าหญิงเหมยคำ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗)ที่ ๔ ใน (เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗, สมรสกับ นายน้อยหลวง

<> - เจ้าหญิงจันทรสมุทร ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), ที่ ๕ ใน (เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗, สมรสกับ นายน้อยสำราญ

<> - เจ้าน้อยคำวงษา ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๖_๗), ที่ ๖ ใน (เจ้าหญิงบัวเพ็ชร์ ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (เจ้าราชภาติกวงศ์ น้อยเทพวัง ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาติกวงศ์นครเชียงใหม่) ๕_๗, สมรสกับ แม่นายบัวเขียว

<> - เจ้าอุตรการโกศล น้อยศุขเกษม ณ เชียงใหม่, เจ้าอุตรการโกศลนครเชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (แม่เจ้าจามรี ชายาใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๑, สมรสกับ (เจ้าหญิงบัวชุม ณ เชียงใหม่) ๖_๗ ธิดาใน (เจ้าดวงทิพย์ ณ เชียงใหม่) ๕_๗, (ไม่มีโอรส ธิดา), เจ้าอุตรการโกศล น้อยศุขเกษมฯ คือเจ้าชายในตำนาน "มะเมี๊ยะ"

<> - เจ้าหญิงบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๗_๗), ที่ ๒ ใน (แม่เจ้าจามรี ชายาใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๑, สมรสครั้งที่ ๑ กับ (ร้อยตรีเจ้าน้อยกุย สิโรรส) ๗_๓ โอรสใน (รองอำมาตย์เอก เจ้าสุริยวงศ์ คำตัน สิโรรส, เจ้าสุริยวงศ์นครเชียงใหม่) กับ (เจ้าหญิงสุคันธา (ณ เชียงใหม่) สิโรรส) ๖_๓ ธิดาใน (เจ้าราชบุตร สุริยวงศ์ ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่) ๕_๓ (มีธิดา ๑), สมรสครั้งที่ ๒ กับ (อำมาตย์โท เจ้าราชภาคินัย น้อยเมืองชื่น ณ เชียงใหม่, เจ้าราชภาคินัยนครเชียงใหม่) ๗_๗ (ไม่มีโอรส ธิดา)

() - เจ้าหญิงสร้อยดารา สิโรรส ๘_๑ (๘_๓) (๘_๗), ที่ ๑ กับ (ร้อยตรี เจ้าน้อยกุย สิโรรส) ๗_๓, เจ้าหญิงสร้อยดาราฯ ถึงแก่อสัญกรรมแต่เยาว์

<> - พลตรี เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่ ๗_๑ (๗_๗), ที่ ๓ ใน (แม่เจ้าจามรี ชายาใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๑; มีชายา (๑) (เจ้าหญิงจันทร ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗) ธิดาใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓) กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗ (มีธิดา ๑), (๒) (เจ้าหญิงภัทรา ณ ลำพูน)๘_๗ ธิดา (เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน)๗_๗ ขนิษฐาใน (พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐) ๗_๗ (มีธิดา ๒), (๓) (คุณหญิงหม่อมศรีนวล (นันทขว้าง) ณ เชียงใหม่) (ไม่มีโอรส ธิดา)

() - เจ้าวงศ์จันทร์ (ณ เชียงใหม่) คชเสนี ๘_๑ (๙_๓) (๘/๙_๗), ที่ ๑ ใน ((เจ้าหญิงจันทร ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗) ธิดาใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓) กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗), สมรสกับ (นายปฐม คชเสนี, อธิบดีกรมทาง), (มีโอรส ๑ ธิดา ๑), เจ้าวงศ์จันทร์ฯ เป็นเจ้ามารดาใน (คุณหญิงวิจันทรา (คชเสนี) บุนนาค) ๙_๑ (๑๐_๓) (๙/๑๐_๗)
() - คุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว (ณ เชียงใหม่) ณ ลำพูน ๘_๑ (๘/๙_๗), ที่ ๑ ใน ((เจ้าหญิงภัทรา ณ ลำพูน)๘_๗ ธิดา (เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน)๗_๗ ขนิษฐาใน (พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐) ๗_๗), สมรสกับ (เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน) ๘_๗ โอรสใน (พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐) ๗_๗, (มีโอรส ๓ ธิดา ๑)
() - คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ (ณ เชียงใหม่) สุจริตกุล ๘_๑ (๘/๙_๗), ที่ ๒ ใน ((เจ้าหญิงภัทรา ณ ลำพูน)๘_๗ ธิดา (เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน)๗_๗ ขนิษฐาใน (พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐) ๗_๗, สมรสกับ (นายสุชาติ สุจริตกุล) บุตร (พระยาสุจริตธำรงค์ (อู๊ด สุจริตกุล), อธิบดีกรมวังใน ร.๖

<> - เจ้าหญิงบัวผัน สุริโยดร ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงคำไฝ (ณ เชียงใหม่) สุริโยดร) ๖_๑ กับ (เจ้านิเวศอุดร บุญปั๋น สุริโยดร)

<> - เจ้าน้อยพุทธวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงศรีวิลา ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าแก้วมงคล ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงศรีวิลา ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงสร้อยคำ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๓ ใน (เจ้าหญิงศรีวิลา ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงศิริมา ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้ายะกะต๋า (แก้วแก่นตา) ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหญิงขี้หมู ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้ายะกะต๋า (แก้วแก่นตา) ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าหนานฮ่อ ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าน้อยบุญสม ณ เชียงใหม่) ๖_๑

<> - เจ้าเทพวงศ์ (ป๊อก) ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (แม่เจ้าปิมปา, ชายาใน เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม) ๖_๑ กับ (เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม), สมรสกับ (หม่อมหลวง ไปล่ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา) (มีโอรส ๒), สมรสกับ (เจ้าหญิงบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดา เจ้าอุตรการโกศล หนานแก้ววงศ์ ณ เชียงใหม่) ๖_๗ (มีโอรส ๑)

() - ร้อยตรี เจ้าสมเพ็ชร ณ เชียงใหม่ ๘_๑, ที่ ๑ ใน (หม่อมหลวง ไปล่ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)
() - เจ้าดวงคำ ณ เชียงใหม่ ๘_๑, ที่ ๒ ใน (หม่อมหลวง ไปล่ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)
() - เจ้าสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๘_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗

<> - เจ้าหญิงทิพวัน (ณ เชียงใหม่) กฤดากร, ชายาใน พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ๗_๑, ที่ ๒ ใน (แม่เจ้าปิมปา, ชายาใน เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม) ๖_๑ กับ (เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม), (ไม่มีพระโอรส พระธิดา)

<> - เจ้าหญิงจันทรังษี (น้อย) ณ เชียงใหม่ ๗_๑ , ที่ ๓ ใน (แม่เจ้าปิมปา, ชายาใน เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม) ๖_๑ กับ (เจ้าฟ้าแสนหวี, เจ้าเทพดำรงค์รักษาเขต เจ้าเมืองขุนยวม), สมรสกับ (ขุนจันต๊ะ ตาวากุล, นักธุรกิจค้าไม้และเหมืองแร่), (ไม่มีโอรส ธิดา), เจ้าหญิงจันทรังษีฯ ถึงแก่อสัญกรรม ณ ประเทศพม่า

<> - เจ้าหญิงบัวเขียว ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหนานตั๋น ณ เชียงใหม่) ๖_๑, สมรสกับ พระพนมคนานุรักษ์ (ฮกไถ่)

<> - เจ้าหญิงบัวนวล (ณ เชียงใหม่) กฤดากร, ชายาใน พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ๗_๑, ที่ ๒ ใน (เจ้าหนานตั๋น ณ เชียงใหม่) ๖_๑, (มีพระโอรส ๑)

() - หม่อมราชวงศ์ จิรเดช กฤดากร ๘_๑

<> - เจ้าหญิงบัวระวรรณ (บึ้ง) ณ เชียงใหม่ ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหนานเสาแก้ว ณ เชียงใหม่) ๖_๑, เจ้าหญิงบัวระวรรณฯ เป็นพระนัดดาที่เปรียบดังพระขนิษฐาคู่ยากใน (พระราชชายา เจ้าดารารัศมี, พระมเหสี ใน ร.๕) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓)

<> - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี ๗_๑ (๗_๗) (๘_๓) , "เสด็จเจ้าน้อย", พระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ (พระราชชายา เจ้าดารารัศมี) ๖_๑ (๖_๗) (๗_๓)

<> - เจ้าหญิงศรีจา ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗

() - เจ้าหญิงพันธุ์พิสิษฐ ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๙_๓) (๘/๙_๗)

<> - เจ้าหญิงจันทร ณ เชียงใหม่, ชายาใน พลตรี เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗), ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ(เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗, (มีธิดา ๑), เจ้าหญิงจันทรฯ เป็นเจ้ายายใน (คุณหญิงวิจันทรา (คชเสนี) บุนนาค) ๘_๑

() - เจ้าวงศ์จันทร์ (ณ เชียงใหม่) คชเสนี ๘_๑ (๙_๓) (๘/๙_๗), ที่ ๑ ใน ((เจ้าหญิงจันทร ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗) ธิดาใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓) กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗), สมรสกับ (นายปฐม คชเสนี, อธิบดีกรมทาง), (มีโอรส ๑ ธิดา ๑), เจ้าวงศ์จันทร์ฯ เป็นเจ้ามารดาใน (คุณหญิงวิจันทรา (คชเสนี) บุนนาค) ๙_๑ (๑๐_๓) (๙/๑๐_๗)

<> - นายสฤษดิ์พงษ์ บูรณศิลปิน ๗_๑ (๘_๓), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (นายพิณ บูรณศิลปิน)

<> - พลโท พจน์ บูรณศิลปิน ๗_๑ (๘_๓), ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ กับ (นายพิณ บูรณศิลปิน)

<> - เจ้าน้อยสุริยวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓), ที่ ๑ ใน (เจ้าน้อยศุขเกษม (กบ) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓)

<> - เจ้าน้อยขัติยวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓), ที่ ๒ ใน (เจ้าน้อยศุขเกษม (กบ) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓)

<> - เจ้าหญิงศิริมา (ณ เชียงใหม่), ชายาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรค์วิสัยนรบดี ๗_๑ (๘_๓), ที่ ๑ ใน (เจ้าน้อยธรรมวงษา ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓), (ไม่มีพระโอรส พระธิดา)

<> - เจ้าหญิงเรณุวรรณา ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงกรรณิกา (เต่า) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓) กับ (เจ้าราชวงศ์ ชมชื่น ณ เชียงใหม่, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๖_๗, สมรสกับ (เจ้าบุรีรัตน์ แก้วมุมเมือง ณ เชียงใหม่) ๖_๗

<> - เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗), ที่ ๒ ใน (เจ้าหญิงกรรณิกา (เต่า) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓) กับ (เจ้าราชวงศ์ ชมชื่น ณ เชียงใหม่, เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่) ๖_๗, สมรสกับ (เจ้าหญิงศิริประกาย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดาใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗, (มีโอรส ๑ ธิดา ๒), เจ้ากาวิละวงศ์ฯ เป็นเจ้าบิดาใน (เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่) ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗)

() - เจ้าพงษ์กาวิล ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗)
() - เจ้าศิริกาวิล (ณ เชียงใหม่) สิงหรา ณ อยุธยา ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗)
() - เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗), สมรสครั้งที่ ๑ กับ (พลตำรวจโท ทิพย์ อัศวรักษ์) (มีโอรส ๑), สมรสครั้งที่ ๒ กับ (พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช) (ไม่มีโอรส ธิดา), สมรสครั้งที่ ๓ กับ (นายอัลแบร์โต) (ไม่มีโอรส ธิดา)

<> - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรค์วิสัยนรบดี ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗), พระโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ (เจ้าจอมมารดา เจ้าทิพเกษร, เจ้าจอมมารดา ใน ร.๕ ๖_๑ (๗_๓) (๖_๗), มีชายา (๑) ((เจ้าหญิงศิริมา ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) ธิดาใน (เจ้าน้อยธรรมวงษา ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓)) (ไม่มีพระโอรส พระธิดา), พระองค์ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก    ชั้น ๘

<> - เจ้าสุริยนต์ บุนนาค ๘_๑, บุตรใน (เจ้าหญิงกาบคำ (ณ เชียงใหม่) อิศรางกูร ณ อยุธยา) ๗_๑ กับ พันเอกพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค), สมรสกับ (นางเทียมตา (ไชยคุณา) บุนนาค), (มีโอรส ๑)

() - นายทรงสวัสดิ์ บุนนาค ๙_๑

<> - เจ้าสุริยฉาย (อิศรางกูร ณ อยุธยา) สิโรรส ๘_๑, ธิดาใน (เจ้าหญิงกาบคำ (ณ เชียงใหม่) อิศรางกูร ณ อยุธยา) ๗_๑ กับ มหาอำมาตย์ตรี พระยาวิเศษฤาไชย (หม่อมหลวง เจริญ อิศรางกูร), สมรสกับ (เจ้าชื่น สิโรรส) โอรสใน (เจ้าน้อยอินทปัตย์ สิโรรส) "ราชวงศ์เม็งราย", (มีโอรส ๓ ธิดา ๗)

() - เจ้าชาญ สิโรรส ๙_๑, สมรสกับ (นางจรรยา (จินดาทจักร์) สิโรรส), (มีบุตร ๒)
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑
() - เจ้า ๙_๑

<> - เจ้ามณฑา ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๘_๗), ธิดาใน (อำมาตย์ตรี เจ้าราชสัมพันธ์ สิงห์แก้ว ณ เชียงใหม่, เจ้าราชสัมพันธ์นครเชียงใหม่) ๗_๑, ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงคำตุ้ย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดา (เจ้าอุตรการโกศล หนานแก้ววงศ์ ณ เชียงใหม่, เจ้าอุตรการโกศลนครเชียงใหม่) ๖_๗

<> - เจ้าดวงจันทร์ ณ เชียงใหม่ หรือ นางขยัน อักษรกิจ ๘_๑ (๘_๗), ธิดาใน (อำมาตย์ตรี เจ้าราชสัมพันธ์ สิงห์แก้ว ณ เชียงใหม่, เจ้าราชสัมพันธ์นครเชียงใหม่) ๗_๑, ที่ ๑ ใน (แม่นายบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗

<> - เจ้าบัวผัด ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๘_๗), ธิดาใน (อำมาตย์ตรี เจ้าราชสัมพันธ์ สิงห์แก้ว ณ เชียงใหม่, เจ้าราชสัมพันธ์นครเชียงใหม่) ๗_๑, ที่ ๒ ใน (แม่นายบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗

<> - เจ้าสร้อยดารา สิโรรส ๘_๑ (๘_๓) (๘_๗), ธิดาใน (เจ้าหญิงบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๗_๗) ธิดาองค์ที่ ๒ ใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗ (ที่ ๒ ใน แม่เจ้าจามรี) ๖_๑, กับ (ร้อยตรี เจ้าน้อยกุย สิโรรส) ๗_๓, เจ้าหญิงสร้อยดาราฯ ถึงแก่อสัญกรรมแต่เยาว์

<> - เจ้าวงศ์จันทร์ (ณ เชียงใหม่) คชเสนี ๘_๑ (๙_๓) (๘/๙_๗), ธิดาองค์ที่ ๑ ใน (พลตรี เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่) ๗_๑ (๗_๗) โอรสองค์ที่ ๓ ใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗ (ที่ ๓ ใน แม่เจ้าจามรี) ๖_๑ กับ (เจ้าหญิงจันทร ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) (๘_๗) ธิดาใน (เจ้าหญิงรสสุคนธ์ (ห่าน) ณ เชียงใหม่) ๖_๑ (๗_๓) กับ (เจ้าสิงห์คำ ณ เชียงใหม่) ๗_๗), สมรสกับ (นายปฐม คชเสนี, อธิบดีกรมทาง), (มีธิดา ๑)

() - คุณหญิงวิจันทรา (คชเสนี) บุนนาค ๙_๑ (๑๐_๓) (๙/๑๐_๗)

<> - คุณหญิงเจ้าพงษ์แก้ว (ณ เชียงใหม่) ณ ลำพูน ๘_๑ (๘/๙_๗), ธิดาองค์ที่ ๒ ใน (พลตรี เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่) ๗_๑ (๗_๗) โอรสองค์ที่ ๓ ใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗ (ที่ ๓ ใน แม่เจ้าจามรี) ๖_๑ กับ (เจ้าหญิงภัทรา ณ ลำพูน)๘_๗ ธิดา (เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน)๗_๗ ขนิษฐาใน (พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐) ๗_๗), สมรสกับ (เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน) ๘_๗ โอรสใน (พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐) ๗_๗, (มีโอรส ๓ ธิดา ๑)

() - คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ๙_๑ (๙/๑๐_๗)
() - เจ้าพัฒนพงศ์ ณ ลำพูน ๙_๑ (๙/๑๐_๗), สมรสกับ (นางศรัณยา ณ ลำพูน)
() - เจ้าวงศ์จักร ณ ลำพูน ๙_๑ (๙/๑๐_๗), สมรสกับ (นางสุวรีย์ ณ ลำพูน)
() - เจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำพูน ๙_๑ (๙/๑๐_๗), สมรสกับ (นางวันเพ็ญ ศักดาธร)

<> - คุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ (ณ เชียงใหม่) สุจริตกุล ๘_๑ (๘/๙_๗), ธิดาองค์ที่ ๓ ใน (พลตรี เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่, เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่) ๗_๑ (๗_๗) โอรสองค์ที่ ๓ ใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗ (ที่ ๓ ใน แม่เจ้าจามรี) ๖_๑ กับ (เจ้าหญิงภัทรา ณ ลำพูน)๘_๗ ธิดา (เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน)๗_๗ ขนิษฐาใน (พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐) ๗_๗), สมรสกับ (นายสุชาติ สุจริตกุล) บุตร (พระยาสุจริตธำรงค์ (อู๊ด สุจริตกุล), อธิบดีกรมวังใน ร.๖)

<> - ร้อยตรี เจ้าสมเพ็ชร ณ เชียงใหม่ ๘_๑, ที่ ๑ ใน (หม่อมหลวง ไปล่ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)

<> - เจ้าดวงคำ ณ เชียงใหม่ ๘_๑, ที่ ๒ ใน (หม่อมหลวง ไปล่ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา)

<> - เจ้าสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๘_๗), ที่ ๑ ใน (เจ้าหญิงบุญปั๋น ณ เชียงใหม่) ๗_๗

<> - หม่อมราชวงศ์ จิรเดช กฤดากร ๘_๑ โอรสใน พลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช กับ (เจ้าหญิงบัวนวล (ณ เชียงใหม่) กฤดากร) ๗_๑

<> - เจ้าพงษ์กาวิล ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗), โอรสองค์ที่ ๑ ใน (เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗) กับ (เจ้าหญิงศิริประกาย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดาใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗

<> - เจ้าศิริกาวิล (ณ เชียงใหม่) สิงหรา ณ อยุธยา ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗), ธิดาองค์ที่ ๒ ใน (เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗) กับ (เจ้าหญิงศิริประกาย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดาใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗

<> - เจ้ากอแก้ว ประกายกาวิล ณ เชียงใหม่ ๘_๑ (๙_๓) (๘_๗), ธิดาองค์ที่ ๓ ใน (เจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่) ๗_๑ (๘_๓) (๗_๗) กับ (เจ้าหญิงศิริประกาย ณ เชียงใหม่) ๗_๗ ธิดาใน (พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ, เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙) ๖_๗, สมรสครั้งที่ ๑ กับ (พลตำรวจโท ทิพย์ อัศวรักษ์) (มีโอรส ๑), สมรสครั้งที่ ๒ กับ (พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช) (ไม่มีโอรส ธิดา), สมรสครั้งที่ ๓ กับ (นายเบิร์ต โรเมโร) (ไม่มีโอรส ธิดา)

() - นายทินกร อัศวรักษ์ ๙_๑ (๑๐_๓) (๙_๗), บุตรคนเดียวกับ พลตำรวจโท ทิพย์ อัศวรักษ์    ชั้น ๙

<> - เจ้าชาญ สิโรรส ๙_๑, บุตรใน (เจ้าสุริยฉาย (อิศรางกูร ณ อยุธยา) สิโรรส) ๘_๑กับ (เจ้าชื่น สิโรรส), สมรสกับ (นางจรรยา (จินดาทจักร์) สิโรรส), (มีบุตร ๒)

() - นายจุลชาญ สิโรรส ๑๐_๑
() - นายชวาญวัตร สิโรรส ๑๐_๑
    ชั้น ๑๐

    ชั้น ๑๑


 
   

       ENCYCLOPEDIA


!!! อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อมูล !!!
ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ: "K.KAMPEE@GLOBALGROUP.IN.TH"